ลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  

1) การลงทะเบียน

1 . 1 ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

1 . 2 ช่องทางการรับลงทะเบียนได้แก่

- เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

- สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

- ศูนย์บริการภาครัฐ 4 แห่ง (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

เดอะมอลล์บางแค และ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

- กองจัดเก็บพิเศษ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

2) เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

2 . 1 ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)

2 . 2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

2 . 2 . 1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

2 . 2 . 2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

2 . 2 . 3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

3) การรับสิทธิ์

ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ

(รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงิน

ค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

หมายเหตุ

- จะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อลงทะเบียนตามข้อ 1 . 1 เรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขครบถ้วนตามข้อ 2 . 1

และ 2 . 2 ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน

- สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125

หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400