ลงทะเบียนสถาบันฝึกอบรม
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตร
เงื่อนไขการขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1. การประปานครหลวงจะจัดส่งเอกสาร ใบแจ้งค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แทนการนำส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ณ สถานที่ใช้น้ำประปา หรือสถานที่อื่น ที่เคยได้แจ้งไว้กับการประปานครหลวง โดยการลงทะเบียนขอรับเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือว่า ผู้ใช้น้ำประปาประสงค์ยกเลิกบริการการส่งใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่การประปานครหลวงส่งให้เดิม
2. ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว การประปานครหลวง จะส่งข้อความยืนยันไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ลงทะเบียน จะต้องยืนยันตอบรับการลงทะเบียนขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่ง หากไม่ยืนยันจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
3. การประปานครหลวง จะเริ่มส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านในรอบบิลถัดไป ภายหลังจากทำการ ลงทะเบียนและยืนยันตอบรับการลงทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเอกสารใบแจ้งค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
4. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถบันทึกแก้ไขที่ระบบการลงทะเบียนฯ นี้ และการประปานครหลวง จะใช้ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดในการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
5. ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการประปานครหลวง