ลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา กับ กปน.
  

1) การลงทะเบียน

  1.1 ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา กับ กปน. (ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ)

  1.2 ช่องทางการรับลงทะเบียนได้แก่

    - เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet

2) เงื่อนไขการได้รับสิทธิ

  2.1 ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนตั้งแต่ เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  2.2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

     2.2.1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

     2.2.2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

     2.2.3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

3) การรับสิทธิ

ผู้ใช้น้ำจะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาตามสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (เงื่อนไขข้อ 2) ในเดือนถัดไปหลังจากการลงทะเบียน โดยหักส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปา

หมายเหตุ

-จะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อลงทะเบียนตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขครบถ้วนตามข้อ 2

ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน

-สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

-1 หมายเลขประจำบ้าน สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125

หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345

 

© Copyright 2015 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Best viewed in Internet Explorer 10, Mozilla Firefox and Google Chrome